Maga László honlapja

10. A BŰNBOCSÁNAT

 

10. ágazat

A bűnök bocsánatában való hit nem teológiai, hanem életkérdés. A Szentháromságba vetett hit és az Anyaszentegyházhoz való tartozás sem ment meg a kárhozattól, csak egyedül a bűnbocsánat.

 

Apostoli hitvallás - Hiszem a bűnök bocsánatát

 

         Niceai-konstantinápolyi hitvallás - Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára!

 

I. A BIBLIA TANÍTÁSA A BŰNRŐL

Ószövetség: Képek Újszövetség: Elnevezések

 Az Ószövetség tanítása a bűnről: képek

Engedetlenség (Ter 3): Isten törvényének megszegése (Ter 3 - Ősbűn)

Házasságtörés (Ez 16): Istentől való elfordulás, más szeretet keresése)

Az Újszövetség tanítása a bűnről: Elnevezések

Hamartia – Céltévesztés, kudarc (Nem tettük meg, amit tehettünk volna, nem lettünk azok, akik lehettünk volna.)

Parabasis Áthágás (Átlépni a jó és rossz közötti vonalat)

Paraptoma Elesés, bukás (Bizonyos hatások, szenvedélyek következtében elveszítjük az önuralmat és elesünk.)

Anomia Törvényszegés (A törvény ismerete és megszegése)

Opheilema Tartozás, adósság (Nem tesszük meg, amit meg kell tenni)

 

                Mindnyájan bűnösök vagyunk: gondolattal, szóval, cselekedettel és a jónak elmulasztásával vétkezünk. Vétünk Isten, felebarátunk és önmagunk ellen!

 

         Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, magunkat csapjuk be és nincs bennünk igazság! (1 Jn 1,8)

 

II. A BŰNBOCSÁNAT

Biblia evangéliuma: van bűnbocsánat!

 

         Iz 44,22: "Eltörlöm álnokságodat, mint a felleget, és mint felhőt, vétkeidet! térj hozzám, mert megváltottalak!"

         Mik 7,19: "Isten gyönyörködik irgalmasságában. Megkönyörül rajtunk, eltapossa álnokságainkat. Bizony a tenger mélyére veti minden bűnünket!"

         Zsolt 103: "Amilyen távol van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket!"

         Lk 15: Isten irgalmasságát tékozló Atyánk

         Mt 26,27-28: "Ez a vér kiontatik értetek a bűnök bocsánatára!"

         2 Kor 5: „Jézus Krisztusnak, Isten Fiának vére megtisztít minket minden bűntől!"

 

A bűnbocsánat elnyerésének módjai

Keresztség és bűnbocsánat szentsége

Szent Ambrus - Az Egyháznak pedig van vize is, könnye is, keresztvize és bűnbánati könnyei.

 

Egyházatyák szerint a bűnbocsánat szentsége „fáradságos keresztség+.[1756] azoknak, akik a keresztség után bűnbe estek, éppen úgy szükséges, mint a keresztség azok számára, akik még nem születtek újjá.''

Ferenc pápa - A keresztséghez kötődik a bűnök bocsánatába vetett hitünk is. A bűnbánat szentsége, azaz a szentgyónás ugyanis olyan, mint egy „második keresztség", amely mindig visszavisz az elsőhöz, hogy megújítsa és megerősítse azt. Ebben az értelemben a keresztségünk egy nagyon szép út kezdete, az Istenhez vezető út kezdete, amely életünk végéig tart, a megtérés útja, amelyet állandóan támogat a bűnbánat szentsége.

III. KERESZTSÉG ÉS BŰNBOCSÁNAT

Niceai-konstantinápolyi hitvallás: „Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára!”

„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül.” (Mk 16,15-16).

A mi Urunk a bűnök bocsánatát összekapcsolta a hittel és a keresztséggel. A keresztség a bűnök megbocsátásának első és fő szentsége, mert egyesít Krisztussal, aki meghalt bűneinkért és föltámadt megigazulásunkra, hogy mi is új életet éljünk.

A keresztség nevei

KEK 1214 latinul baptismus (a görög baptizein szóból) ugyanis azt jelenti, `alámeríteni', 'bemeríteni'; az "alámerítés" a vízbe a katekumen eltemetését jelzi Krisztus halálába, ahonnan a Vele való föltámadással  mint "új teremtmény" (2Kor 5,17; Gal 6,15) merül föl.

KEK 1215 A Szentlélekben való újjászületés és megújulás fürdője (Tit 3,5), mert jelzi és megvalósítja azt a vízből és Szentlélekből történő születést, amely nélkül senki "nem mehet be Isten országába" (Jn 3,5).

 

KEK 1216 Megvilágosodás”, mert a megkeresztelt ember megkapja az Igét, aki "az igaz világosság, mely megvilágosít minden embert" (Jn 1,9), miután "megvilágosodott", maga is a "világosság fia", és "világosság" (Ef 5,8) lesz.

 

         Ferenc pápa -  Megvilágosodás, mert a keresztség által az emberi személyt elárasztja Krisztus kegyelme, „az igaz világosság, amely megvilágosít minden embert" (Jn 1,9), és elűzi a bűn sötétségét.

 

Tanítások a keresztség bűnbocsátó hatásáról

Római Katekizmus - Amikor először teszünk hitvallást és megfürdetnek a szent keresztségben, olyan gazdagon kapjuk a bűnbocsánatot, hogy semmiféle bűn - legyen az az áteredő bűn vagy személyes rossz tettünk és mulasztásunk - és semmiféle büntetés nem marad vissza utána. A keresztség kegyelme azonban nem szabadít meg senkit a természet gyöngeségétől; ellenkezőleg, … küzdenünk kell a rendetlen kívánság ellen, mely bennünket szüntelenül a rossz felé próbál terelni. (1,11)

 

         Megnyílik a mennyek országa, amely felé zarándokolunk Isten kezét fogva. Ha elbukunk, a bűnbocsánat által kelhetünk fel és folytathatjuk utunkat az örök boldogság felé.

 

         Ferenc pápa – A keresztség szentségében bocsánatot nyer minden bűn, az eredeti is, az összes személyes bűnök is, és minden értük járó büntetés is. A keresztséggel megnyílik a kapu az élet valós újdonsága felé, amelyet nem nyomaszt a rossz múlt terhe, hanem már érzi a mennyek országának szépségét és jóságát. Isten irgalmasságának hatalmas beavatkozásáról van szó életünkbe azért, hogy üdvözítsen bennünket.

vissza a címoldalra

magalaszlo.lapunk.hu címoldaláraLap tetejéreOldaltérkép
ingyen honlap
Powered by lapunk.hu